MILORD - Ogrodzenia systemowe

Regulamin

Postanowienia wstępne i definicje

Niniejszy Regulamin [„Regulamin”] określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.ogrodzeniamilord.pl [„Serwis”]. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Brak akceptacji poniższych warunków skutkuje brakiem uprawnień do korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.  Właścicielem „Serwisu” jest  Milord Artur Miller („Milord”), z siedzibą w Milanówku 05-822, ul. Królewska 74, REGON: 016206700, NIP: 529-15-96-298. „Użytkownik” to usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu [„Usługa”]. Usługami dla Użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.) lub promocyjnym. Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje Regulamin, co oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych) na zasadach określonych w Regulaminie. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

Informacje

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.  W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela. 

Warunki techniczne  

Użytkownik serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBMPC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. 

Korzystanie z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do sieci, Internet, oprogramowanie odczytujące Serwis. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp. 

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela 

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji. Właściciel podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych partnerów Właściciela. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością ani Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis. 

Prawo właściwe

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym spsk.wiih.org.pl. 

Informacje o „cookies” i IP

Informacje o „cookies” są umieszczone w „Polityce korzystania z plików cookies”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP. Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji. 

Prawo własności intelektualnej

Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę na wczytywanie oraz przeglądanie Serwisu na urządzeniach Użytkownika, a także kopiowanie, ściąganie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. 

Postanowienia końcowe

W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie linku pod nazwą „Regulamin”. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2018 r.